Notícies
Prova d'accés a les Ensenyances Professionals "Curs 2017-18"
dilluns, 15 de maig de 2017
Prova d'accés a les Ensenyances Professionals "Curs 2017-18"
El Centre Profesional de Música de la Unió Musical d'Alaquàs, convoca les Proves d'accés als Ensenyaments Professionals a la convocatoria de juny el dies dimecres 28 de juny i dijous 29 de juny a partir de les 10:00 hores.

Segons els termes establerts en el Decret 158/2007, l’Ordre 28/2011 de 10 de maig de 2011 de la Conselleria d’Educació, la resolució de 13 de maig de 2015, la resolució de 26 d’abril de 2016, de la DG de FP i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual sestableix el calendari per a la inscripció i la realització de les proves d’ingrés i accés densenyaments elementals i professionals de Música i Dansa de la Comunitat Valenciana per al curs 2016-2017, i el projecte educatiu de la UMA, la Direccdel centre CONVOCA les proves d’accés als ensenyaments professionals de música amb el següents termes:

1.       Període d’inscripció: Des del 15 fins al 24 de maig

2.    Entrega de documentació: fins al 30 de maig

3.    Llistat definitiu alumnes inscrits: 31 de maig.

4.    Composició del tribunals: 1 de juny.

5.    Realització de les proves convocatòria de juny:

Dimecres 28 de juny  a partir de les 10:00 h:

         -Prova d’Interpretació de l’obra o fragment (Prova A)

         -Porva de Primera vista (Prova B)

Dijous 29 de juny a partir de les 10:00 h:

         -Prova de Capacitat auditiva i coneixements teòric-pràctics de Llenguatge Musical  (Prova C)

6.  Publicació dels llistats provisionals amb el resultat de la prova: 30 de juny

7.  Període de reclamacions: 29 de juny.

8.  Publicació dels llistats definitius amb el resultat de la prova: 30 de juny

9.  Període de Matriculació: A partir del 5 juliol

(Les proves són eliminatòries. Els aspirants no portaran ningun tipus dacompanyament instrumental ni vocal)

Els  aspirants  amb  edats  menors  de  les  establertes  com  a  idònies  (menys  de  12  fins  al  31  de  Desembre) necessitaran l’autorització de la Conselleria d’Educació per a presentar-se a les proves, i concorreran a les proves, a tots els efectes, com els aspirants amb ledat idònia.

Documentació

-3 còpies de cada obra presentada.

-DNI o document acreditatiu de ledat.

-Títol de família nombrosa o monoparental si és el cas.

-Inscripció degudament emplenada.

-Justificant del pagament de la taxa.


EL DIRECTOR DEL CENTRE PROFESIONAL DE MÚSICA DE LA UNIÓ MUSICAL D’ALAQUÀS


                Enric Parreño Moratalla