Conservatori
placa inauguracio
Dependencies

Primer Pis:
- Despatxos del claustre
- Direcció
- Cap d'Estudis
- Tutones
- Sala de professors
- Secretaria
- 4 aules d'ensenyament colmlectiu
- 1 aula de música de cambra
- 1 aula de percussió

Segón Pis:
- 8 aules d'ensenyament instrumental
- 1 aula de cor i orquestra
- 8 cabines d'estudi

Estes instal·lacions ens permeten impartir les ensenyances oficials reglades del grau elemental i mitjà de música. El curs lectiu 2003-2004 s´iniciaren les classes del grau mitjà, que conduiran a l'obtenció del títol professional, que l'expedirà la mateixa escola i permetrà als alumnes que l'obtinguen, impartir classes de música als conservatoris i escoles de música.

L'escola té una capacitat per a 500 alumnes.

Entre altres novetats destaquem les següents:

- 8 aules d'estudis que permetran als alumnes estudiar en elles, i aixi evitar el soroll que puga molestar al domicili familiar.
- L'ascensor, permetrà assistir a classes a persones amb mobilitat reduïda.
- L'aula de percussió evitarà als alumnes la compra d'instruments de teclat i parxes, voluminosos i cars, que creen dificultats en les actuals vivendes.